-> wandpanelen 
Hoe sandwichpanelen zagen?
Hoe sandwichpanelen monteren?
Welke profielen te gebruiken?
Wat is U waarde en R waarde?
...

-> steenwol of rotswol panelen 
Hoe rotswolpanelen zagen?
Hoe rotswolpanelen monteren?
Welke profielen te gebruiken?
Wat is U waarde en R waarde? 
...

-> dakpanelen
Hoe dakpanelen zagen?
Hoe dakpanelen monteren, in welke richting?
Welke profielen te gebruiken?
Wat is U waarde en R waarde?>
Wat is ontschuiming?
...