ALGEMENE VOORWAARDEN NOMA BVBA

1. Definities
“NOMA”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOMA” met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Diksmuidestraat 64, BTW BE 0423.730.543, RPR Gent, afdeling Ieper.
“Klant”: iedere professioneel of particulier, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, alsook iedere overheidsinstantie.
“Diensten”: verhuur en/of installatie van de Machines
“Machines”: professionele koeling en vriezers, koel- en vriescellen, koel- en vriestrailers en isolatiemateriaal, alsook de daarbij horende tools  en/of toebehoren, zoals aangeboden door NOMA, die het voorwerp zullen uitmaken van een verkoop/ verhuur aan de Klant of installatie bij de Klant.
2. Toepassingsgebied
Alle commerciële transacties tussen NOMA en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst, (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van NOMA (3) de offerte uitgaande van NOMA, (4) deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) en (5) het Belgische recht.
Door het plaatsen van een bestelling/opdracht of het ingaan op een offerte van NOMA, erkent de Klant kennis te hebben genomen van de AV – die steeds bijgevoegd zullen worden bij de offerte of opdrachtbevestiging – en deze te aanvaarden. De AV hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit de AV, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen NOMA en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de AV. Komen NOMA en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
Het feit dat NOMA nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van de AV te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover NOMA krachtens de AV beschikt en verhindert NOMA niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.
3. Activiteiten NOMA
De activiteiten van NOMA omvatten zowel B2B-, als in een B2C:
(i) Verkoop van Machines, zowel nieuw als tweedehands en zowel offline als online;
(ii) Verhuur van machines;
(iii) Plaatsing en/of installaties van de Machines.

I. ALGEMEEN

Sectie I. is van toepassing op alle activiteiten van NOMA, zoals vermeld in artikel 3 (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).
4. Offerte - Catalogi, nieuwsbrieven, folders, publicitaire aankondigingen, prijslijsten, alsook de vermeldingen op de website ( http://www.noma.be) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling/opdracht door de Klant. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen en functionaliteiten van de Machines en/of Diensten zijn louter indicatief en niet bindend voor NOMA. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige bestellingen/opdrachten. Offertes omvatten enkel de bestelling/opdracht die er uitdrukkelijk in vermeld wordt, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de bestelling/opdracht door de Klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. Een offerte geldt slechts voor de duur die erop wordt vermeld. Indien geen duur vermeld is, is de duur een maand. De prijsinschatting in de offerte geldt slechts op voorwaarde dat de Klant alle gegevens, noodzakelijk of nuttig voor de uitvoering van de bestelling/opdracht heeft meegedeeld aan NOMA.
5. Totstandkoming overeenkomst - Een overeenkomst komt pas tot stand: (i) door ondertekening ervan door beide partijen, (ii) na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om NOMA te verbinden, dan wel (iii) door begin van uitvoering van de overeenkomst door NOMA. Eventuele wijzigingen of aanvullingen – na totstandkoming van de overeenkomst – zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen (o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden, leverings- of uitvoeringstermijnen). Bij ontstentenis van voormeld schriftelijk akkoord, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de Klant. NOMA behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en – bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de bestelling/opdracht te weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling of een voorschot te eisen.
6. Annulering overeenkomst
6.1 Door de Klant - De Klant kan de overeenkomst slechts geldig annuleren (geheel of gedeeltelijk), wanneer de Klant – uiterlijk voorafgaandelijk aan de geplande leveringsdatum – NOMA hiervan schriftelijk of op elektronische wijze in kennis stelt. NOMA behoudt zich het recht voor om bij dergelijke annulatie (zelfs gedeeltelijk) aan de Klant een schadevergoeding aan te rekenen van 20 % van de prijs (excl. BTW) van de geannuleerde bestelling met een minimum van € 250,00.
6.2 Door NOMA - NOMA heeft het recht om de bestelling/opdracht te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant of wanneer NOMA vermoedt dat de Klant beroep doet op NOMA omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. Bovendien geldt dat wanneer NOMA zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling/opdracht omwille van objectieve redenen niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling/opdracht (bijvoorbeeld door een tekort aan Machines in voorraad), zal NOMA hiervan de Klant zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden, die betrekking hebben op de nog uit te voeren bestelling/opdracht, zullen in dat geval binnen een redelijke termijn worden terugbetaald aan de Klant. In geen geval heeft de Klant bijkomend recht op enige schadevergoeding.
7. Voorschot - NOMA behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant (i) 30 % van het totale bedrag als voorschot, (ii) integrale betaling of (iii) een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/opdracht over te gaan. De niet-tijdige betaling van het voorschot, dan wel van de volledige prijs, indien zo overeengekomen, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leverings- en/of uitvoeringstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt NOMA zich het recht voor dit te beschouwen als gehele of gedeeltelijke annulatie vanwege de Klant, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van artikel 6.1 verschuldigd is.
8. Uitvoering overeenkomst - De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de bestelling/opdracht door NOMA. Dit omvat onder meer het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens, documenten, afmetingen, specificaties en instructies, dewelke NOMA nodig heeft voor de uitvoering van de bestelling/opdracht. NOMA is er niet toe gehouden om de juistheid van de door de Klant verstrekte gegevens te controleren en is aldus gerechtigd om zich hier zonder meer op te baseren. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart NOMA voor aanspraken van derden hieromtrent.
9. Termijnen - Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventueel aangegeven leverings- en uitvoeringstermijnen louter indicatief en bij benadering vastgesteld. De overschrijding van de voorziene termijnen kan geen aanleiding geven tot verbreking of annulering van de bestelling/opdracht, beëindiging van de overeenkomst ten laste van NOMA, indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook. Overschrijding van de termijnen ontheft de Klant niet van zijn verplichtingen.
Voormelde termijnen vervallen automatisch en worden dienovereenkomstig verlengd in geval: (i) NOMA niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, documenten, afmetingen, specificaties en instructies van de Klant (ii) in hoofde van de Klant nog uitstaande vorderingen zijn ten aanzien van NOMA, (iii) wijzigingen in de bestelling/opdracht, (iv) overmacht/hardship.
10. Levering - risico - overgang - De levering van de Machines zal geschieden conform de op de schriftelijke of elektronische orderbevestiging vermelde Incoterm (Incoterms 2010), dewelke behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen steeds Ex Works (EXW)  zal zijn. Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de Machines zijn steeds ten laste van de Klant.
De manier waarop het transport plaatsvindt en via welke transportmiddelen worden door NOMA naar eigen inzicht bepaald.
In afwijking van het voorgaande, zullen de kosten van transpost enkel ten laste van NOMA worden genomen, wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Tenzij bij verhuur of indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, is NOMA niet gehouden om de Machines te verzekeren.
De Klant dient aan de levering mee te werken en de Machines op het door de Klant opgegeven adres in ontvangst te nemen, alsook op het afgesproken tijdstip. Indien de Klant de levering weigert, te laat is, nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies of nalaat medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het transport en/of lossen van de Machines (zoals, maar niet beperkt tot het voorzien van voldoende ruimte voor de plaatsing van de Machines), is NOMA gerechtigd – voor rekening en risico van de Klant – ter zake alle redelijke maatregelen te nemen (zoals opslag onder derden). Indien de aanvang of de voortgang van de levering van de machines wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals onder meer, zonder beperkt te zijn tot, nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden) door NOMA aan de Klant worden doorgerekend. Alle kosten voor opslag bij niet-tijdige inontvangstname, worden ten laste gelegd van de Klant, waaronder in ieder geval transport-, opslag- en reiskosten, alsook wachttijden worden begrepen.
NOMA behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling/opdracht en daarvoor een factuur op te maken.
11. Prijs - Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW, eventuele verpakkings-, leverings-, verzekerings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien de uiteindelijke prijs van de bestelling/opdracht tussen de datum van de offerte en de totstandkoming van de overeenkomst of wanneer de levering meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt met meer dan 8% wijzigt, onder meer als gevolg van een verhoging van de prijzen van de leveranciers van NOMA, grondstof- en materiaalprijzen, lonen en sociale lasten, valutawijzigingen, van overheidswege opgelegde kosten, taksen, (milieu)heffingen en belastingen, in- en uitvoerrechten, transportkosten of verzekeringspremies, is NOMA gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.
12. Betaling - NOMA behoudt zich steeds het recht voor om de prijs te factureren in schijven naargelang de uitvoering van de bestelling/opdracht. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van NOMA door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd indien dit bij aangetekend schrijven gebeurt binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer, alle codes voorkomend op de etiketten van de geprotesteerde Machines, alsook een gedetailleerde motivering van het protest. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom. Door het plaatsen van een bestelling/opdracht, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door NOMA, behoudens schriftelijke afwijking hiervan tussen partijen.
13. Laattijdige betaling - Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van NOMA verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00 (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van NOMA om een hogere schadevergoeding te eisen. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan NOMA te voldoen, behoudt NOMA zich het recht voor om elke verdere levering/uitvoering van de opdracht onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 6.1 is verschuldigd.  Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.
14. Eigendomsvoorbehoud  - De Machines, dewelke door NOMA worden aangeleverd, blijven eigendom van NOMA tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant. Het is de Klant bijgevolg verboden de geleverde Machines hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de volledige prijs niet volledig is betaald. Worden de Machines toch aan een derde verkocht (vooraleer de prijs volledig is betaald), dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte Machines. De Klant is er toe gehouden om BILA onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer de Machines het voorwerp uitmaken van een beslag. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat NOMA altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Machines op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover NOMA.
15. Aansprakelijkheid - De aansprakelijkheid van NOMA zal nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de bestelling/opdracht, noch hoger zijn dan het bedrag van de uitkeringen van de verzekeringspolissen aangegaan door NOMA. De aansprakelijkheid van NOMA is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. NOMA is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen m.b.t. de leveringen en/of de uitvoering van de bestelling/opdracht (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van NOMA, de Klant of enige andere derde. Het bestemmen van de Machines door de Klant of een door hem aangeduide derde gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. NOMA kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming. De Klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door NOMA voor: Indirecte of onrechtstreekse schade (zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving, milieuschade, bedrijfsschade en schade aan derden of enige vervolgschade door de Machines van NOMA veroorzaakt). Schade ontstaan door verkeerde, onbetrouwbare, onvolledige of laattijdige input of instructies van de Klant of een aangestelde van de Klant, onder meer wat betreft de ter beschikking gestelde gegevens, informatie en instructies met betrekking tot de Diensten van NOMA (zoals specificaties, functionaliteiten, toepassingen, het doel waarvoor Machines bestemd zijn, kwaliteitseisen e.d.). Schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Machines op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd. Schade ontstaan door blootstelling aan vervuiling of door abnormale of buitengewone omgevingsfacturen, vb. slechte verluchting en te grote schommelingen in temperatuur. Schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de Machines na de levering, zoals, maar niet beperkt tot stockage in vochtige, te koude of te warme omstandigheden. Schade ontstaan door onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik of door een gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van de Machines. Bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek. Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid, onvoorzichtigheid of niet-toepassing van deze voorwaarden. Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de Klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken. Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 16. De Klant erkent dat NOMA geen garantie biedt dat de Machines voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van de Machines aan de Klant door NOMA. NOMA kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook. Tot slot kan de aansprakelijkheid van NOMA enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van NOMA en niet door derden.
16. Overmacht & hardship - NOMA is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van NOMA de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop NOMA beroep doet, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, dreiging of daden van terrorisme, het krijgen van foutieve instructies van de Klant). Voormelde situaties geven NOMA het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.
17. Netting - In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen NOMA en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen NOMA en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.  Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.
18. Vertrouwelijkheid & Intellectuele eigendom - De Klant mag de door NOMA verstrekte gegevens – ongeacht schriftelijk, digitaal of mondeling verkregen – niet kopiëren of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bestemd, noch aan derden tonen, behoudens met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van NOMA of van zodra de gegevens publiek toegankelijk zijn geworden. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft gelden na afloop van de overeenkomst tussen NOMA en de Klant, minstens tot de desbetreffende gegevens, zonder fout van de Klant, publiekelijk gekend zijn twijfelgeval.
19. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht - Het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar NOMA haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij NOMA hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
20. Taal - Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met NOMA. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

II. VERKOOP MACHINES

A. VERKOOP algemeen

21. Zichtbare/verborgen gebreken en klachten - De Klant moet direct bij de levering van de Machine een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter indicatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan NOMA over te maken. Voor consumenten-Klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de Machines (leveringsbon). Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-Klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maand na de ontdekking ervan door de consument-Klant aan NOMA te worden meegedeeld via aangetekend schrijven. Voor professionele Klanten dienen verborgen gebreken binnen de een (1) maand vanaf datum van levering van de Machines (pakbon), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan NOMA te worden meegedeeld via aangetekend schrijven. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de Klant kunnen bewijzen dat hij de Machines zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct bewaard heeft.
Na het constateren van enig gebrek is iedere Klant verplicht om het verder gebruik van de desbetreffende Machine onmiddellijk te staken. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van de Machine.
De Klant mag in geen geval de Machines terugsturen aan NOMA op grond van dit artikel zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. NOMA behoudt zich het recht voor om samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. NOMA is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde Machines, tot wanneer deze door NOMA in haar magazijnen werden aanvaard.
Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de Klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de Machines of schade veroorzaakt door overmacht. De Klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. De waarborgen die NOMA aanbiedt aan de Klant n.a.v. een geldige klacht met betrekking tot voormelde zichtbare en verborgen gebreken blijven naar eigen keuze en inzicht beperkt tot (i) het vervangen van de ontbrekende, gebrekkige of niet met de aankoop overeenstemmende Machines door Machines in voorraad. De Klant heeft evenwel geen recht op een vergoeding ingeval er geen Machines met dezelfde eigenschappen in voorraad zijn; (ii) de terugname van de met een gebrek behepte Machines en creditering aan de Klant. Het protest van een factuur door de Klant te gebeuren op schriftelijke wijze en binnen de 7 dagen na factuurdatum.
Online verkoop
22. Herroepingsrecht - Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 21 beschikt de consument-Klant over een recht tot herroeping met betrekking tot de Machines aangekocht via de webshop. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor tweedehands verkoop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant NOMA (8840 Staden, Diksmuidestraat 64) NOMA te worden meegedeeld via aangetekend schrijven van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.noma.be. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal NOMA de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per email) een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat NOMA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen, van NOMA terug. NOMA betaalt de Klant alsdan terug via overschrijving met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. NOMA mag wachten met de terugbetaling tot NOMA de Machines heeft terug gekregen en de Klant heeft aangetoond dat hij de Machines heeft teruggezonden. De Klant dient de Machines onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan NOMA heeft meegedeeld, aan NOMA de Machines terug te zenden of te overhandigen.De directe kosten van het terugzenden van de producten  komen voor rekening van de Klant, incl. de eventuele douanekosten ingeval de retourzending gebeurt vanuit Zwitserland of een andere niet-EU lidstaat, dewelke zullen worden afgehouden van de gelden die NOMA dient terug te storten, tenzij anders overeengekomen. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Machines die het gevolg is van het gebruik van de Machines, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Machines vast te stellen.
22.1. De teruggezonden Machines mogen niet in gebruik genomen zijn en dienen zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dienen de Machines in de originele verpakking waarin de Machines werden verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij de Machines geleverde toebehoren, zodoende NOMA ook na herroeping de Machines nog kan doorverkopen aan een derde.
22.2. De professionele Klant beschikt in geen enkel geval over een herroepingsrecht.

B. Tweedehands verkoop

In afwijking van artikel 21 gelden voor tweedehandsverkoop aan consument-Klanten volgende bepalingen:
23. Zichtbare/verborgen gebreken en klachten - De Klant verklaart de Machines te kopen in de staat waarin zij zich bevinden en die door de koper is gekend. Klachten betreffende zichtbare gebreken en/of de niet-conformiteit van de levering komen alleen in aanmerking wanneer de Klant deze schriftelijk aan NOMA heeft gemeld binnen de 48 uur na levering. Voor consument-Klanten is de wettelijke garantie-termijn voor tweedehands-Machines beperkt tot één jaar na levering. Zijn er bovendien reeds zes maanden verstreken sinds de levering, dan moet de consument-Klant bewijzen dat de non-conformiteit of het gebrek aan kwaliteit reeds bestond op het moment van levering. Van zodra de non-conformiteit of het gebrek aan kwaliteit is vastgesteld, moet de consument-Klant NOMA hiervan zo snel mogelijk en in elk geval niet later dan twee maanden na de vaststelling schriftelijk in kennis stellen. NOMA kan in geen geval aangesproken worden voor gebreken waarvan de consument-Klant op de hoogte was bij het ondertekenen van de bestelling/opdracht (onder meer zichtbare gebreken of gebreken opgenomen op de bestelling/opdracht). Bovendien dient rekening gehouden te worden met wat de consument-Klant redelijkerwijze mocht verwachten, in functie van de prijs en de leeftijd van de Machine.  Na het constateren van enig gebrek is de consument-Klant verplicht om de aanwending van de Machine onmiddellijk te staken. Voorts is de consument-Klant gehouden alle door NOMA voor het onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen, onder meer door NOMA in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van gebruik van de Machine. NOMA is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan een teruggebrachte Machine tot wanneer het door NOMA werd aanvaard.
De professionele Klant kan onder geen beding rechten putten uit bovenstaand artikel.

III. INSTALLATIE MACHINES

Sectie III. Is uitsluitend van toepassing op Installatie van de Machines.

C. Installatie

24.Installatie door de Klant - Wanneer, desgevallend, wordt overeengekomen dat de Klant de Installatie van de bij NOMA aangekochte Machines zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. NOMA kan in dat geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de installatie.
25.Installatie door NOMA - Wanneer, desgevallend, wordt overeengekomen dat NOMA instaat voor de installatie zullen de Machines worden geïnstalleerd door ervaren en deskundige installateurs waarop NOMA naar eigen keuze beroep doet. NOMA aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de installatie van de Machines, voor zover de plaats van installatie door de Klant normaal toegankelijk gemaakt is en alle inrichtingen, voorzieningen en/of plaatselijke omstandigheden zodanig zijn voorbereid dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die de installatie door NOMA kunnen vertragen, bemoeilijken en/of verstoren. Wat betreft installatie van de Machine bij Klant, staat NOMA in geen geval in voor: De aansluiting van de machines op het elektriciteitsnet; Boringen (van welke aard dan ook) in de vloeren, plafonds, en wanden van de Klant; De controle van de draaizin op het driefasig net. De Klant is dan ook als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van voormelde handelingen. Onverminderd hetgeen hoger bepaald, zorgt de Klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: Het personeel van NOMA, zodra deze op de plaats van installatie is aangekomen, haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien NOMA dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft meegedeeld; De toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor het benodigde transport en dat de Machines, indien nodig, in hun geheel naar binnen kunnen worden gebracht; De aangewezen plaats van opstelling goed verlicht en geschikt is voor installatie van de Machines; Het elektriciteitsnet waarop de Machines worden aangesloten wettelijk in orde is; Het personeel van NOMA voldoende geïnformeerd is over de bij de Klant aan de gang zijnde werken en de risico’s ervan; De nodige hulp, indien NOMA hierom verzoekt, en het materiaal noodzakelijk voor de installatie aanwezig is.
Indien de aanvang of de voortgang van de installatie van de machines wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals onder meer, zonder beperkt te zijn tot, nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden) door NOMA aan de Klant worden doorgerekend.
NOMA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de werkvloer, bovengronds en/of ondergronds. Voor alle andere schade die eventueel tijdens de installatie aangericht wordt door de aangestelden van NOMA, mag de Klant in geen geval het bedrag van de schade in mindering brengen van de te betalen facturen. De verzekeringsmaatschappij van NOMA zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan NOMA binnen de 24 uur na uitvoering van de werkzaamheden die aanleiding gaven tot de schade.